Carlorozy Clemente

Carlorozy Clemente

artist-writer

FOLLOW Carlorozy Clemente ON

Si Carlorozy Clemente ay isang freelance illustrator. Ang mga trabahong ginagawa niya ay iba't-ibang uri ng shirt designs, logos, at storyboards para sa iba't-ibang kliyente.

Bukod sa mga 'to, ang area kung saan siya pinaka-passionate ay ang pagdodrawing ng komiks at paglalaro or paggawa ng original card games.

Bukod dito sa Era of the Kalaydoskowps komiks, nakapagpublish na rin si Carlorozy ng isa pang komiks noong 2017 at ito ay pinamagatang Darwin's Association of Delicious Evilness.

Series